Ліцензіар
Товариство з обмеженою відповідальністю "В роботі".

Ліцензіат
Ліцензіат, згідно статті 634 Цивільного кодексу України, оплачуючи виставлений рахунок, повідомляє Ліцензіара про приєднання до Умов користування Програмним забезпеченням Vroboti (далі -- Умови), внаслідок чого Ліцензіар видає Ліцензіату Ліцензію, визначену Умовами

1. Терміни

  1. Ліцензіар — особа, що надає право невиключного користування Програмним забезпеченням Ліцензіату на умовах і в порядку, визначеному в цих Умовах та Ліцензії.
    *В контексті цих Умов Ліцензіаром виступає ТОВ «В роботі».
  2. Ліцензійна плата — щомісячний платіж, за який Ліцензіат отримує право користування Програмним забезпеченням протягом Розрахункового періоду.
  3. Ліцензіат — особа, що отримує право невиключного користування Програмним забезпеченням від Ліцензіара на умовах і в порядку, визначеному в цих Умовах та Ліцензії, інформація про яку розміщена на сайті https://vroboti.com/terms-of-use
  4. Особистий кабінет Програмного забезпечення — посилання, яке надається Ліцензіату, де він має право генерувати доступи (логіни) своїм співробітникам. Адміністрування доступів своїх співробітників Ліцензіат здійснює самостійно. Кількість доступів (логінів) для співробітників Ліцензіата обмежена та залежить від придбаного тарифу.
  5. Програмне забезпечення/система — це програмне забезпечення (зокрема оновлення) “Vroboti”, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу, доступ до якого надається згідно з положеннями цих Умов та Ліцензії, що використовується для функціонування комп’ютерних, чи мобільних пристроїв, яке Ліцензіат використовує для цілей своєї господарської діяльності та з метою налаштування внутрішніх процесів роботи, зокрема роботи з персоналом .
  6. Розрахунковий період — Розрахунковим періодом є розрахунковий місяць. Початком розрахункового місяця є 00 год. 00 хв. першого числа відповідного календарного місяця. Закінченням розрахункового місяця є закінчення 23 год. 59 хв. останнього числа відповідного календарного місяця.
  7. Тариф — вартість користування Ліцензією (правом користування Програмного забезпечення), інформація про які розміщені на сайті www.vroboti.com

2. Загальні положення

  1. Ці Умови користування програмним забезпеченням Vroboti (далі – Умови) встановлюють порядок взаємодії між Ліцензіаром та Ліцензіатом та регулюють порядок їх відносин в процесі користування Ліцензіатом Програмним забезпеченням.
  2. Умови становлять невід'ємну частину Невиключної ліцензії (далі — Умови), є автономними частинами Ліцензії, укладеної між Ліцензіаром та Ліцензіатом та є фактично доповненням до Ліцензії.
  3. У випадку якщо Сторони не уклали письмовий варіант Невиключної ліцензії, але Ліцензіат оплатив виставлений Ліцензаром рахунок, чим прийняв ці Умови (відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України), ці Умови вважаються Ліцензією, та є такими, що регулюють відносини між Сторонами
  4. У разі протиріччя положень Ліцензії з цими Умовами пріоритет мають положення Умов.
  5. Питання збирання та оброблення персональних даних Ліцензіата регулюється розділом 5 цих Умов

3. Укладання Ліцензії

  1. Особа, яка бажає укласти Ліцензію, надає менеджеру Ліцензіара усну або електронну заявку, чи шляхом підписання договору на користування Програмним забезпеченням у довільній формі, зазначає свої дані у заявці, таким чином підтверджуючи ознайомлення та згоду з цими Умовами, а також прийняття пропозиції про укладення Ліцензії.
  2. Доступ до користування Програмним забезпеченням Ліцензіату надається Ліцензіаром на підставі заявки чи підписаного договору та за умови здійснення оплати Ліцензії згідно з обраним Тарифом.
  3. Заявка надається Ліцензіару шляхом заповнення відповідної форми, у письмовій формі або поштою, або в усній формі за телефоном. Ліцензіар залишає за собою право проводити звукозапис усних заявок.
  4. Вартість Ліцензії визначається Тарифами, які розміщені на сайті www.vroboti.com
  5. На вимогу Ліцензіата Ліцензіар невідкладно надає/надсилає Ліцензіату Умови та / або Ліцензію в письмовому вигляді.

4. Користування Програмним забезпеченням

  1. Ліцензіат отримує доступ до онлайн примірника частини Програмного забезпечення за допомогою отриманого логіну.
    • Логін може бути прив'язаний до визначеного працівника Ліцензіата.
    • Логін можна використовувати з ноутбуку або комп'ютера.
  2. Офіційні повідомлення від Ліцензіара здійснюються шляхом розсилання повідомлень електронною поштою на адресу яку вказано у заявці.
  3. У цьому разі повідомлення, що надсилаються Ліцензіаром, не будуть вважатися інформацією, що не замовлялась. Ліцензіат вважається повідомленим з моменту надходження повідомлення на його електронну адресу, або з моменту розміщення повідомлення на сайті Ліцензіара.
  4. Ліцензіар зобов’язується інформувати Ліцензіата електронною поштою, або розмістивши інформацію на своєму веб-сайті про:
    • появу нових модулів;
    • зміну Тарифів;
    • проведення оновлень, виконання профілактичних чи інших робіт (не пізніше, ніж за одну добу до початку їх виконання), що призведе до тимчасового призупинення користуванням Програмним забезпеченням.
  5. В Аккаунті Ліцензіат (без підтримки Ліцензіара) може:
    • налаштовувати акаунт компанії;
    • створювати / видаляти логіни своїх працівників, налаштовувати функціонал для кожного працівника (підключати та відключати модулі Програмного забезпечення);
    • підключати/відключати працівників до системи та визначати ролі в програмному забезпеченні; створювати профілі співробітників;
    • налаштовувати систему відповідно до потреб та специфікації Ліцензіату;
    • завантажувати необхідні документи та файли;
    • використовувати розширення Vroboti;
    • користуватися повідомленнями в системі
    • підключати інтеграції до аккаунту працівника та користуватися календарем у системі;
    • підключати та користуватися телефонію до програмного забезпечення для кожного співробітника;
    • користуватися Аналітичними даними, які надає система;
    • виконувати відправку повідомлень з можливістю додавати / видаляти / змінювати шаблони, підписи.
  6. Ліцензіар має право за власною ініціативою вносити зміни до функціоналу програмного забезпечення Vroboti без зміни її основного призначення та функціональних можливостей її модулей, які були на момент надання доступу до них.
  7. Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінювати інтерфейс програмного забезпечення Vroboti (її модулів), розширювати та модернізувати конфігурацію та функціональні можливості системи, без погіршення якості та зменшення обсягу вже наданих послуг
  8. Ліцензіат зобов'язаний не використовувати програмне забезпечення Vroboti з метою іншою, ніж здійснення своєї законної господарської діяльності
  9. Ліцензіат зобов'язаний не використовувати програмний код або будь-яку його частину в будь-який спосіб інший, ніж це передбачено цим Договором, не розголошувати та не використовувати алгоритми або будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, що є частиною програмного забезпечення Vroboti, не змінювати інтерфейс системи, не модифікувати систему , не публікувати та не копіювати код або його частину, об'єкти інтелектуальної власності, що є частинами Vroboti.
  10. Цей Договір не дає Ліцензіату жодного права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів виключних прав, що використовуються Ліцензіаром послуг під час надання послуг користування програмним забезпеченням Vroboti. Клієнт зобов’язується використовувати cистему таким чином, щоб не розповсюджувати відомості, що не відповідають дійсності та які можуть викликати помилкове уявлення про Ліцензіара або послуги та продукти, які надаються ним.
  11. Ліцензіар та Ліцензіат мають інші права та обов’язки, визначені законодавством України та / або Ліцензією, та цими Умовами.

5. Персональні дані

  1. Будь-які дії з персональними даними Ліцензіата – фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців) здійснюються у чіткій відповідності до вимог законодавства, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».
  2. Ліцензіат фактом надання Ліцензіару своїх даних надає повну та безумовну згоду на збирання, обробку та інші дії зі своїми персональними даними для мети, визначеної цими Умовами, а також підтверджує те, що він є повідомленим про внесення його персональних даних до бази персональних даних Ліцензіара «Контрагенти».
  3. Метою оброблення бази персональних даних «Контрагенти» є забезпечення між Сторонами податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, а також в цілях управління господарською діяльністю Ліцензіара.
  4. У разі відмови Ліцензіата надати згоду на обробку та використання його персональних даних, або відкликання такої згоди Ліцензія, припиняє свою дію.
  5. Персональні дані можуть бути вилучені з відповідної бази персональних даних за заявою особи відповідно до законодавства. Вилучення даних Ліцензіата тягне за собою припинення дії Ліцензії.
  6. Ліцензіат погоджується, що його персональні дані в порядку, передбаченому законодавством, можуть передаватися третім особам для цілей, визначених у цих умовах. Сторонніх розпорядників баз персональних даних Ліцензіара немає

6. Ліцензійна плата та порядок розрахунків

  1. Ліцензіат, оплачуючи вартість Ліцензії, згідно виставленого Ліцензіаром рахунку, повністю акцептує ці Умови та повністю погоджується з тим, що є ознайомленим з Тарифами та Умовами і повністю приймає їх.
    Плата за Ліцензію здійснюється на умовах передоплати за обраний тариф користування Програмним забезпеченням згідно з обраним Ліцензіатом Тарифом шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Ліцензіара на підставі електронного рахунку / акта-рахунку, який Ліцензіар надсилає Ліцензіату.
  2. Розрахунковий період визначається згідно обраному тарифу та вказується у виставленому рахунку. Оплата рахунку здійснюється згідно обраному тарифу за 1 (один), 3 (три) 6 (шість), або 12 (дванадцять) місяців. Ліцензіат здійснює оплату Ліцензії протягом 3 календарних днів з дати отримання рахунку/ акта-рахунку від Ліцензіара.
    При помісячній оплаті, оплата по рахунку здійснюється не пізніше 10 числа місяця розрахункового періоду. При оплаті за 3(три), 6 (шість) або 12 (дванадцять) місяців, оплата є одноразовою та Ліцензія діє з дати виставлення рахунку.
  3. Рахунок / акт-рахунок надходить Ліцензіату в електронному вигляді на контактну електронну скриньку Ліцензіата.
  4. Якщо Ліцензіат не здійснить оплату, у встановлений строк Ліцензіар має право обмежити або припинити дію цієї Ліцензії на користування Програмним забезпеченням. Поновлення Ліцензії проводиться протягом двох робочих днів (без урахування вихідних та святкових днів) з моменту отримання підтвердження погашення заборгованості та внесення плати за поновлення Ліцензії.
  5. Ліцензіар має право в односторонньому порядку відкликати Ліцензію у разі прострочення оплати Ліцензіатом більше, ніж на один місяць.
  6. Ліцензіар може направляти Ліцензіату рахунки / акти-рахунки в письмовому вигляді виключно за заявою Ліцензіат.

7. Порядок припинення дії Ліцензії

  1. Дія Ліцензії може бути припинена за ініціативою однієї із Сторін шляхом письмового повідомлення про це Ліцензіата за 10 календарних днів до такого припинення.
  2. Ліцензіар має право в односторонньому порядку відкликати Ліцензію у разі прострочення оплати Ліцензіатом більше, ніж на один місяць.

8. Відповідальність сторін

  1. За невиконання або неналежне виконання цих Умов та Ліцензії Сторони несуть відповідальність згідно з Ліцензією та чинним законодавством України.
  2. За порушення Ліцензіатом строку оплати Ліцензії більше одного місяця Ліцензіар має право нарахувати Ліцензіату пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період виникнення заборгованості, від розміру простроченого платежу за кожний день такого прострочення.
  3. У разі передачі Ліцензіатом доступу до користування Програмним забезпеченням третім (не авторизованим) особам, Ліцензіар має право негайно припинити дію Ліцензії в односторонньому порядку. При цьому Ліцензіат зобов’язаний відшкодувати Ліцензіару збитки, спричинені такими діями.
  4. Ліцензіар не несе відповідальності за оповіщення третіх осіб про припинення дії Ліцензії та факт припинення користування Програмним забезпеченням.

9. Конфіденційність

Сторони зобов’язуються не розголошувати Конфіденційну інформацію, яка стала їм відома внаслідок виконання положень Ліцензії та цих Умов.

До Конфіденційної інформації Сторони відносять:

  • інформацію, що отримує Ліцензіат в рамках Ліцензії та цих Умов;
  • договори та інші документи, які передаються Ліцензіаром Ліцензіату;
  • інформацію про бізнес-процеси Ліцензіара та Ліцензіата, протоколи, гайдлайни, інструкції та інші внутрішні документи, які регулюють діяльність співробітників Ліцензіара;
  • інші документи з відміткою «Конфіденційна інформація».

До Конфіденційної інформації не належить:

  • інформація, яка була на законних підставах відома Ліцензіату на момент розкриття такої інформації Ліцензіаром;
  • факт співпраці Сторін без розкриття іншої інформації;
  • загальновідома та публічна інформація

Під «Розголошенням» Сторони розуміють будь-яке оприлюднення Конфіденційної інформації, що було вчинене працівниками Ліцензіара / Ліцензіата.

Отримуюча сторона має право розкривати Конфіденційну інформацію у випадках передбачених законом.

Сторона, що порушила вимоги Ліцензії та цих Умов щодо конфіденційності, відшкодовує іншій стороні всі витрати та збитки понесені в результаті такого порушення.

10. Форс-мажор

  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Умовами та Ліцензією, якщо невиконання було викликано настанням обставин непереборної сили: пожеж, повеней, землетрусів, снігових заносів, інших природних явищ, війни, масових заворушень, страйків, мораторію, встановленого урядом України, набрання чинності законодавчими актами, які роблять неможливим належне виконання вимог Умов та Ліцензії, а також інші обставини, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити або попередити, якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань Сторін за Умовами та Ліцензією.
  2. Сторона, що не може виконати свої обов’язки за Умовами та Ліцензією внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити іншу Сторону про настання такої обставини. Після закінчення дії обставини непереборної сили Сторона, яка зазнала впливу такої обставини, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення дії такої обставини.
  3. Якщо обставини непереборної сили діють більше, ніж 1 (один) календарний місяць, Сторона, що не зазнала їх впливу, має право розірвати Ліцензію в односторонньому порядку без застосування будь-яких штрафних санкцій за Ліцензією або законом, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати припинення Ліцензії. У разі недоцільності подальшого використання Ліцензії та настання форс-мажорних обставин Сторона вправі припинити дію Ліцензії, повідомивши про це іншу Сторону.
  4. Виникнення обставин непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань Сторін за Ліцензією на строк, який дорівнює строку дії таких обставин.
  5. Виникнення, дія та/або припинення дії обставин непереборної сили підтверджується документом, що видається Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.